Недялка Христова Терзиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100569410
Колегия: София
Адрес: 1574; област: София; община: столична; град: гр. София; бул. "Шипченски проход" №65, офис. 214. Телефон: (02) 8780178

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.7.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 02.7.2013 г.

Печат   Имейл