Веселин Александров Ангелов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400419610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; бул. ""Витоша"" , Търговски Дом, ет. 1, кантора 152 Телефон: (02) 4172495
Факс: (02) 9801657

Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 04.1.2007 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №21 / 19.12.2006 г.
Наказание: Порицание наложено на 29.12.2008г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 05.03.2009 г. до 05.03.2011 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 03.12.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл