Георги Красимиров Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00

Личен номер: 1100028793
Колегия: Добрич
Адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Киселов" № 5, ет. 2, в сградата на „ЛРД-Добрич"

Телефон: 0899954705
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Области на дейност: • Семейно и наследствено право • Авторско право и право на интелектуалната собственост • Гражданско право • Облигационно право • Защита на потребителите • Изпълнително производство • Договаряне при договори с общи условия с дружества – монополисти • Вещно право • Предбрачни договори, развод, делби • Търговско право • Трудово и осигурително право • Административно право и процедури • Наказателно право • Административно-наказателни производства;

Дата на първоначално вписване: 16.06.2020 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС - № 3/28.05.2020 г.

Допълнителни бележки:

-Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
-Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
-Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
-Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
-Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус ;

- оспорване на административни актове по административен ред
- оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция
- оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция
- оспорване на наказателните постановления
- производства за обезщетения
- защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията
- обжалване на определенията и разпорежданията на съда
- Касационна защита пред Върховния административен съд и др.

-консултиране и изготвяне на брачни договори
-разводи по взаимно съгласие и по исков ред
-консултиране при домашно насилие
-искове за издръжка и за родителски права
-консултиране при осиновяване на деца
-искове за установяване на произход

Защита на правата на собственост на своите доверители и на :
-Право на ползване.
-Сервитутни права
-Право на надстрояване и пристрояване

- консултиране и изготвяне на договори
- съдействие при воденето на преговори
- искове за неизпълнени договорни задължения
- искове за неоснователно обогатяване
- искове за непозволено увреждане
- налагане на обезпечения за вземания
- възражения за давност и за неизпълнен договор
- прехвърляне на вземания и встъпване в дълг

Част от дейностите, които предоставям на клиентите си във връзка с реализирането и упражняването на правото им на собственост върху недвижими имоти, са следните:
- Снабдяване с необходимите документи за установяване правото на собственост върху недвижими имоти и извършване на нотариалното му прехвърляне;
- Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.
- Сделки с недвижими имоти - продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане
- Проучване на правния статут на недвижимия имот в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката
- Осъществяване на сделки за недвижими имоти пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;
- Обстоятелствени проверки за придобиване на недвижим имот по давност;
- Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;
- Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението;
- Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти;
- Вписвания в имотния регистър.

- Наследствено право

- Данъчно право – Обжалване на ревизионни актове, погасяване на публични задължения по реда на ДОПК

- Изпълнително производство по ГПК

Правна защита и съдействие по : Наказателни дела от общ характер - НОХД, Наказателни дела от частен характер НЧХД, Частни наказателни дела ЧНД, Наказателни дела от административен характер, Обжалване на наказателни постановления.

- Регистрация на фирми
- Обслужване на фирми
- Изготвяне на договори


Печат   Имейл